Adatvédelmi nyilatkozat 

Pesti Gabriella EV. (1042 Budapest, Petőfi utca 8. 3/22, adószám: 68287010-1-41,  cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 51526234) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti  magát a következő szabályzatnak: 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és  az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)  2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. 

Az adatkezelő és elérhetősége: 

Név: Pesti Gabriella EV 

Székhely: 1042 Budapest, Petőfi utca 8. 3/22 

Email: pestigabo@pestigabo.com  

Telefon: +36704245312 

Fogalom meghatározások: 

1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely  információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen  valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes  személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára  vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  

2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált  módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,  tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,  terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,  korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;  

3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb  szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt  meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az  adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami  jog is meghatározhatja;  

4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely  egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;  

5. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,  akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi  szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek  hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi  kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi  szabályoknak; 

6. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson  alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést  félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok  kezeléséhez;  

7. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt  személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan  közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek: 

A személyes adatok:  

1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell  végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);  

2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék  ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően  nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából,  tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés  („célhoz kötöttség”); 

3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a  szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 

4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell  tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat  haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 

5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes  adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél  hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok  kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos  és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az  érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és  szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); 

6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések  alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok  jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy  károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg). 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására  („elszámoltathatóság”).  

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik. 

Cookie-k (sütik) kezelése: 

1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „biztonsági cookie-k”,  „Szükségszerű cookie-k”,” Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért  felelős cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.  

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok  3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. 

blank

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.  

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

Cookie Típus Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartalma
Munkamenet sütik (session)Az elektronikus kereskedelmi  szolgáltatások, valamint az  információs társadalmi  szolgáltatások egyes  kérdéseiről szóló 2001. CVIII.  törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)  bekezdéseA vonatkozó látogatói  munkamenet lezárásáig tartó  időszak
Állandó vagy mentett sütikAz elektronikus kereskedelmi  szolgáltatások, valamint az  információs társadalmi  szolgáltatások egyes  kérdéseiről szóló 2001. CVIII.  törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)  bekezdéseaz érintett törléséig
Statisztikai, marketing sütikAz elektronikus kereskedelmi  szolgáltatások, valamint az  információs társadalmi  szolgáltatások egyes  kérdéseiről szóló 2001. CVIII.  törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)  bekezdése1 hónap – 2 év

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem  kezel személyes adatokat az adatkezelő.  

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a  cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem  menüpont beállításai alatt.  

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k  használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő  közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs  társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.  

9. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy  mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre  kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy  harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy  weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan,  hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni: 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer delete-manage-cookies 

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

blank

Google Ads konverziókövetés használata 

1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein  belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a  Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,  USA; „Google“).  

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez  szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott,  és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható  általuk.  

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor  a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.  4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain  keresztül nem lehet nyomon követni.  

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt  szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós  statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és  konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan  információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. 

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy  böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a  konverziókövetési statisztikákban.  

7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  https://policies.google.com/privacy 

Hírlevél, DM tevékenység 

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi  XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz,  hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott  elérhetőségein megkeresse.  

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy  Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. 3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül,  ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a  reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további  reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az  üzenetben lévő linkre kattintva. 

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes Adat: Adatkezelés célja: Jogalapja:
Név és e-mail cím Azonosítás, a hírlevélre/akciós  kuponokra való feliratkozás  lehetővé tétele.Az érintett hozzájárulása,  6. cikk (1) bekezdés a) pontja.  A gazdasági  reklámtevékenység alapvető  feltételeiről és egyes korlátairól  szóló 2008. évi XLVIII.  törvény 6. § (5) bekezdése.
A feliratkozás időpontja Technikai művelet  végrehajtása.
Feliratkozás időpontjában  szolgáltatott IP címTechnikai művelet  végrehajtása.

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett. 

6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet)  küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről,  akciókról, új funkciókról, új szolgáltatás körökről. 

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat  visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. 

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok  címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing  munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.  

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az  adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését  vagy kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és az  érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban  történő visszavonásához.  

10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének  korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett  kezdeményezni: postai úton a 1042 Budapest, Petőfi utca 8 3/22, e-mail útján a/az  pestigabo@pestigabo.com e-mail címen, telefonon a +36704245312 számon.  

11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.  

12. Tájékoztatjuk, hogy: 

• az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.  • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek  hírlevelet küldeni.  

• tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra kattintással.  • a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti  adatkezelés jogszerűségét. 

Panaszkezelés 

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Vezeték- és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás 6. cikk (1) bekezdés c) pontja,  és a fogyasztóvédelemről szóló  1997. évi CLV. törvény 17/A. §  (7) bekezdése.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás.
Számlázási név és cím Azonosítás, a megrendelt  termékekkel kapcsolatosan  felmerülő minőségi kifogások,  kérdések és problémák  kezelése.

2. Az érintettek köre: A szerződésben megjelölt megrendelő és minőségi kifogással élő, panaszt  tevő valamennyi érintett.  

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv,  átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.  törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig kell megőrizni.  

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok  címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing  munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.  

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az  adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését 

blank

vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a  hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához  

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének  korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett  kezdeményezni: 

• postai úton a/az 1042 Budapest, Petőfi utca 8 3/22 címen, 

• e-mail útján a/az pestigabo@pestigabo.com e-mail címen 

• vagy telefonon a +36704245312 számon. 

7. Tájékoztatjuk, hogy: 

• a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul.  

• a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.  

köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.  

• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk kezelni a  hozzánk beérkezett panaszát. 

Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik 

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb  szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.  

1. Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)  

Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött  szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében  adatfeldolgozókat vesz igénybe.  

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik  vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek  való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési  intézkedések végrehajtására.  

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes  adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag  az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.  

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak  abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő  jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.  

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen. Az adatkezelő az  informatikai háttér biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására  futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe.

blank

2. Adatfeldolgozók: 

Adatfeldolgozói tevékenység Név, cím, elérhetőség
Tárhely-szolgáltatás Sybell Informatika Kft, 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.  Telefon: +36 1 707 6726 E-mail: info@sybell.hu WEB: www.sybell.hu
Egyéb adatfeldolgozó Online számlázó: Számlázz.hu KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt  Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.) Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. E-mail: info@szamlazz.hu WEB: www.szamlazz.hu

Közösségi oldalak 

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb.  közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.  

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a  Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a  Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az  adatkezelővel.  

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek,  akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése,  népszerűsítése.  

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult  lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak  ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról  az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon  valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási  lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.  

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a  közösségi oldalakon. 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések 

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel,  esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail,  közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.  

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott  adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott  személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli. 

blank

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk  tájékoztatást.  

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más  szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok  közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.  

5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az  adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely  a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

Az érintettek jogai 

1. A hozzáférés joga: 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes  adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra,  hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 

2. A helyesbítéshez való jog: 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az  Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön  jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat  útján történő – kiegészítését.  

3. A törléshez való jog: 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre  vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó  személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. 

4. Az elfeledtetéshez való jog: 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető  technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen  elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa  az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra  mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.  

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi  feltételek valamelyike teljesül: 

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra  vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok  pontosságát;  

• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának  korlátozását;  

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli  azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;  

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg  megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos  indokaival szemben

blank

6. Az adathordozhatósághoz való jog: 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott  személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,  továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,  hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére  bocsátotta. 

7. A tiltakozáshoz való jog: 

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések  esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon  személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást  is.  

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén: 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,  hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése  ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha  Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,  akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy  Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban  az esetben, ha a döntés: 

• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,  amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő  intézkedéseket is megállapít; 

• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított  1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.  

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a  késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja  Önt.  

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a  kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának  okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági  jogorvoslati jogával.

blank

Az adatkezelés biztonsága 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei,  továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek  jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével  megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat  mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: 

1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;  

2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas  jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;  3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való  hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;  4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések  hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.  5. A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír  alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus  formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.  6. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok  törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor,  illetve ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell  lennie.  

7. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre  szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus  adathordozók esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint  kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a  biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.  

8. Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi: 

A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket  alkalmazza (fizikai védelem): 

1. A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.  2. Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a  digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni  

3. A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt  a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott  helyiséget bezárja.  

4. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik  személyek nem férhetnek hozzá.  

5. A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva. Informatikai védelem 

1. Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a  Szolgáltató birtokát képezik.  

2. A Szolgáltató által hasznát személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer  vírusvédelemmel van ellátva.  

3. A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat  alkalmaz. 

blank 10 

4. A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek  férhetnek hozzá.  

5. A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni. 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira  és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet. 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi  incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb  kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető  következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy  tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos  következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket  az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták,  különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a  személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára  értelmezhetetlenné teszik az adatokat;  

• az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek  biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban  valószínűsíthetően nem valósul meg;  

• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket  nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell  hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság,  miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e,  elrendelheti az érintett tájékoztatását. 

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72  órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes  felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a  természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül,  mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.  

Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén 

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi  önkormányzat rendelete vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő  az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az  adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. 

blank 11 

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a  felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság  Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.  

Panasztételi lehetőség 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság  Hatóságnál lehet élni:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.  

Telefon: +36 -1-391-1400  

Fax: +36-1-391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Felhasznált jogszabályok: 

• A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános  adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (GDPR)(2016. április 27.);  

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  (a továbbiakban: Infotv.);  

• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §a); • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat  tilalmáról;  

• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes  korlátairól (különösen a 6.§a);  

• 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;  

• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a); 16/2011. sz. vélemény  a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB ajánlásról; • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás  adatvédelmi követelményeiről.

blank 12